Radom-projekty.pl

Radom Architektura i Adaptacje

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem radom-projekty.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi: umożliwienia Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
  5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
  6. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  7. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logotyp Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  8. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  9. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie radom-projekty.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5 b) Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
  10. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
 2. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Usługodawcę.
  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy.
  1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.galeriadomow.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia).
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Towaru i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru.
  4. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  5. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem skutecznego złożenia Zamówienia , potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.
  6. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną Klient ma możliwość uiszczenia ceny m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem on-line lub przelewem bankowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia.
  7. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Wysyłka Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej. Powyższa zasada nie dotyczy również Towarów oznaczonych jako projekty w przygotowaniu, w stosunku do których termin realizacji zostanie indywidualnie uzgodniony z Klientem.
  8. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
  9. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.
  10. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  11. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Podanie przez Klienta nieprawidłowych danych (zwłaszcza adresu e-mail) może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Usługodawcę.
  12. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5 Regulaminu powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  13. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   • niekompletności przesyłki,
   • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia - Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni. Wskazany powyżej termin 21-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od momentu zawarcia Umowy.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej Sklepu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument). W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą, a zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni, wykluczający możliwość uszkodzenia w trakcie transportu, sposób. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym wraz z wszystkimi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: „Paweł Boduch Galeria Domów”, al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru skutkuje brakiem możliwości dalszego korzystania przez Konsumenta z Towaru, w związku z czym Klient zobowiązany jest nie naruszać praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Towaru, w tym w szczególności: nie zwielokrotniać projektu gotowego żadną techniką (w tym techniką reprograficzną), nie dokonywać jakichkolwiek zmian w projekcie gotowym oraz nie wykorzystywać zwróconego projektu gotowego, jego kopii lub przeróbek dla celów sporządzenia projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzyskania pozwolenia na budowę lub wybudowania na ich podstawie jakiegokolwiek obiektu. Niezastosowanie się do powyższego zobowiązania skutkować może obowiązkiem zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
  • W okresie 6 (sześciu) miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy, możliwa jest dobrowolna zamiana Towaru przez Klienta na inny Towar oferowany przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że Towar podlegający dobrowolnej zamianie nie został przez Klienta wykorzystany.
  • W przypadku, gdy zamiana nastąpi po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni, ale przed upływem 6 (sześciu) miesięcy, zostanie doliczona dodatkowa opłata za wymianę w wysokości 200zł (dwustu złotych) brutto.
 5. Niezgodność Towaru z umową.

  Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta poprzez Sklep Internetowy, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

  W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Usługodawcę.Reklamację należy doręczyć pisemnie na adres siedziby firmy (zakładka "kontakt"). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło.

  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu.

  Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 7. Odpowiedzialność.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego z powodu skutków działania siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Towaru w procesie budowlanym, a w szczególności za skutki zmian i modyfikacji Towaru. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych danych w trakcie składania Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.

 8. Postanowienia przejściowe i końcowe..

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa. Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego i nie dotyczą Zamówień dokonanych przed ich wprowadzeniem. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Skocz do kategorii:


Projekty polecane Projekty parterowe Projekty z poddaszem Projekty piętrowe Projekty z garażem Projekty bez garażu Najnowsze projekty Domy tanie w realizacji Domy energooszczędne Projekty nowoczesne Projekty tradycyjne Wszystkie projekty domów
Radom-projekty.pl - Radom Architektura i Adaptacje. Serwis prezentujący kolekcję wybranych projektów domów jednorodzinnych.
Przed zakupem projektu przeczytaj dokładnie regulamin sprzedaży i zapoznaj się z jego postanowieniami.